Samenwerking

© Marcel Minnée symbolen buitensport rafting watersport recreatie

In onze complexe industriële en dienst- verlenende samenleving komen steeds meer organisaties tot de conclusie dat samen- werken de juiste weg is om hun positie in de markt de versterken of te consolideren. Voor een deel is deze conclusie te verklaren uit de simpele constatering dat men niet overal de beste in kan zijn. Door zich te concentreren op zijn kerncom- petenties, wordt extra toegevoegde waarde gecreëerd, die ook direct tot uiting komt in de concurrentiepositie. Deze keuze maakt het noodzakelijk om structureel samen te werken met partners. 

Hamilton Consult B.V. heeft deze trend opgepakt door zich te verdiepen inde vraag wat de succesfactoren zijn van een duurzame samenwerking en welke aanpak de hoogste kans op succes heeft.

Voor het aspect operationaliseren van (tijdelijke) samenwerkingsverbanden maakt Hamilton Consult B.V. gebruik van een modelleringtechniek DEMO van Prof. Dr. Ir. Jan L.G. Dietz www.demo.nl, waarvan de uitwerking in de Bouw en Infrastructuur bekend staat als VISI www.visi.nl.

Enkele referenties zijn:

Een provinciale dienst Wegen, Verkeer en Vervoer heeft behoefte om in projecten de communicatie en ontsluiting van informatie te verbeteren. Omdat projecten steeds complexer worden qua inhoud en aantal deelnemers en de hoeveelheid informatie alleen maar toeneemt, is het nodig om middels een methodische aanpak structuur aan te brengen in het project. Gekozen is om VISI toe te passen om met als doel het aanbrengen van structuur in communicatie en samenwerking. Door een betere structuur in communicatie en samenwerking zal voordeel behaald worden: bijvoorbeeld door duidelijkheid wat deelnemers aan het project moeten toeleveren, wat hun inbreng is en wat hun verantwoordelijkheden binnen het project zijn. Door duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheden wordt miscommunicatie en inefficiëntie sterk gereduceerd.