Uitvoeren van Opdrachten

Het inschakelen van externe adviseurs, kan een goede oplossing zijn om noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Zeker als intern de kennis en kunde ontbreekt, of simpelweg als er intern geen capaciteit vrij gemaakt kan worden. De keuze voor een externe adviseur ligt dan voor de hand.

Door onze jarenlange ervaring in advies- en veranderingsopdrachten, weten we goed welke succesfactoren aan de orde moeten komen voordat er succesvol samengewerkt kan worden. Behalve dat u, terecht, eisen stelt aan de adviseur, stellen wij eisen aan de wijze waarop we opdrachten willen uitvoeren. In het belang van het succes natuurlijk!

De belangrijkste succesfactoren zijn:

  • Helderheid in de op te leveren resultaten. Onze aanpak is zeer resultaat gericht. Dus willen we graag op eenduidige wijze samen met u vaststellen hoe we het succes van onze opdracht kunnen meten. Daarvoor is het tenminste nodig dat de op te leveren resultaten duidelijk gespecificeerd zijn en, waar wenselijk, ook de tussenresultaten.
  • Duidelijkheid over het te verwachten draagvlak. Organisaties staan niet bij voorbaat te juichen als er veranderd moet worden. Opdrachtgever en adviseur moeten samen in staat zijn om de risico’s op dit vlak te benoemen en daarop passende maatregelen af te spreken.
  • Een duidelijke taakverdeling adviseur en medewerkers. Taken waarover afspraken moeten worden gemaakt kunnen zijn: het verstrekken van informatie, het uitvoeren van analyses, het opstellen van planningen, het reserveren van capaciteit en het nemen van (tussentijdse) besluiten.
  • Toegang tot alle relevante informatie. Vaak wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaald welke informatie al beschikbaar is. Natuurlijk blijft vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk en zijn we bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
  • Duidelijke afspraken over de baten. Een organisatie is altijd in beweging, dus zullen de bedrijfsresultaten door meerdere factoren bepaald worden. Samen met onze opdrachtgever stellen we vooraf vast hoe onze bijdrage aan uw resultaat zichtbaar wordt gemaakt en wordt gemeten. Zodat uw baten van onze inspanning net zo duidelijk worden als de kosten.
  • Eenduidige afspraken over de kosten. Naast het kwantificeren van de baten dienen ook alle advieskosten in beeld gebracht te worden en zal de wijze van factureren helder dienen te zijn.