IDM

IDM staat voor Information Delivery Manual Dit product wordt in samenwerking met Gobar Adviseurs in de markt gezet. Om in staat te zijn een BIM (bouwwerk Informatie Model) juist in te richten dienen er een ILS (Informatie Levering Specificatie) te worden opgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande uitleg en naar het hier te downloaden presentatie.

Proces in kaart Bij de uitvoering van uw project wilt u dat de procedures en verantwoordelijkheden helder zijn. Dat geldt voor alle projectfasen. Onduidelijke verantwoordelijkheden leiden tot fouten in de communicatie en daarmee tot risico’s, vertragingen en extra kosten. Uit onderzoek is gebleken dat de informatiestroom in het bouwproces gepaard gaat met een grote foutgevoeligheid. Door de introductie van procedures en verantwoordelijkheden die aansluiten op informatieafspraken op de raakvlakken tussen rollen in het bouwproces, kan de foutgevoeligheid sterk verminderd worden.

Samenwerking De informatie van uw bouwproject wordt complexer. Dat komt door de introductie van nieuwe methodieken zoals Systems engineering en Risico management, maar ook door de toepassing van 3D-modellen en bouw informatiemodellen. De informatie komt uit verschillende systemen. De beheersing van de informatiestroom is een toenemende zorg en van groot belang voor het functioneren van de samenwerking. Een uitgekiende informatie-structuur zal steeds meer de ruggengraat van de informatievoorziening in de GWW-keten vormen, op basis waarvan partners op gegevensniveau kunnen samenwerken. De procedures die gemaakt worden voor samenwerking, moeten rekening houden met de aard van de informatie en de aansluiting op de gewenste informatie-structuur.

Wat valt op? Veel organisaties beschikken over instrumenten om projecten in te richten en te beheersen. Die instrumenten zijn goed maar niet voldoende om het bouwproces op juiste moment van de juiste informatie te voorzien. Een gebrekkige informatievoorziening kan het gevolg zijn. Hetgeen inhoudt: fouten, meer dubbel werk, meer management aandacht en daardoor verspilde resources. Dit kan voorkomen worden door meer aandacht te schenken aan de samenwerking in termen van rollen en verantwoordelijkheden en de daarbij behorende informatieafspraken. Steeds harder werken zal dan plaats maken voor slimmer werken.

Wat verdient er aandacht?

We denken dan aan:

  • Complexiteit te vertalen naar een samenspel van eenvoudige rollen;
  • Verantwoordelijkheden daar leggen waar ze thuis horen;
  • Heldere communicatie en niet meer dan dat, op basis van gemaakte afspraken;
  • Expliciete kwaliteitsborging door splitsing van taken;
  • Voorkomen van ineffectieve procedures en werkafspraken;

Bepaling van de essentiële informatie behoefte en de vastlegging er van.

Wat kunnen we voor u betekenen?

We hebben een ruime ervaring en we zijn in staat om u pragmatisch te ondersteunen, waarbij de volgende zaken worden bereikt:

  • Flexibel ingerichte projectorganisatie op basis van heldere rollen, taken en verantwoordelijkheden;
  • Heldere informatieafspraken;
  • Effectiever en minder foutgevoelig proces;
  • Langdurige kostenbesparing gebaseerd op verbeterde communicatie